මෙම කණ්ඩායම වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබගේ දික්කසාද සියලු අංශ සමඟ කටයුතු පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට ලබා දීමට ඇත.

අපි ඔබ දික්කසාද ක්රියාවලිය සමග ගනුදෙනු උදව් කිරීමට, අපගේ කොටස්කරුවන් ලැයිස්තුවක් එකට දමා ඇත. අපි ඔබගේ නීතිමය ගැටලු හා ඔබේ සුභසාධන කටයුතු හැකි අයට ඔවුන් වර්ගීකරණය කර ඇත.

අපේ හවුල්කරුවන් සියලු ඔවුන් තෝරාගත් ක්ෂේත්රයේ විශාල අත්දැකීම් ඇති.

අපගේ සමහර හවුල්කරුවන් සිංහල කතා එසේ ඔබේ දික්කසාද සාකච්ඡා කිරීමට අපට දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න කරුණාකර.

Our handy guide to health and wellbeing
Protect and find marital assets
Find a network member to help you
ඔබ ඔබේ විවාහය අවසන් කිරීමට පෙර ඔබ විසින් කළ දේවල්
ඔබ ඔබේ සහකරු හෝ සහකාරිය වෙන් විට කළ යුතු දේ
දික්කසාදය
වැදගත් පිරික්සුම් ලැයිස්තු
ඔබේ දික්කසාදයෙන් පසු​
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© The Melbourne Divorce Network

03 8600 6023
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Divorce Melbourne